Alument Salgs- og leveringsbetingelser

Firma:

Alument Outdoor ApS v/ VICA Danmark
Nordager 22
6000 Kolding
Tlf. 3036 1609
info@alument-outdoor.dk
www.vica.dk
CVR: 29398402

 

Generelt:
Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser, medmindre der foreligger en skriftlig aftale.
Nærværende salgs- og leverings-betingelser er gældende ved ethvert salg, medmindre andet skriftligt er aftalt, og dette fremgår tydeligt af tilbud, ordre eller faktura.

Bestilling af varer:
Bestilling af varer kan ske på mail eller ved mundtlig aftale. Kunden vil hermed modtage en ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen vil indeholde en henvisning til fremsendte tilbud. Køber har pligt til at gennemlæse indholdet og inden for rimelig tid (maks. 2 dage efter fremsendt ordrebekræftelse) at gøre indsigelse på skrift overfor uoverensstemmelser mellem bestillingen, mundtlige eller skriftlige aftaler og indholdet af tilbuddet, som ordrebekræftelsen henviser til.
Sker indsigelsen ikke i rette tid, anses indholdet i ordrebekræftelsen for accepteret, og det er herefter indholdet i ordrebekræftelsen, som gælder.
Alument Outdoor forbeholder sig til, til enhver tid at annullere handlen.

Salg til erhvervskunder:
Ved salg eller leverings til erhvervskunder gælder ingen fortrydelsesret.

Privatkøb:
Som udgangspunkt er privatkøb omfattet af Forbrugeraftaleloven.
Ved leveringer, hvor produkterne er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, gælder ingen fortrydelsesret. Jf. Forbrugeraftalelovens §18 stk. 2, nr. 3
I øvrige tilfælde yder Alument Outdoor ApS 14 dages fortrydelsesret i hhv. til Forbrugeraftaleloven. Dette gælder alene køb af standardvarer, som er lagerført løbende.

I det omfang, Forbrugeraftaleloven finder anvendelse, foretages der regulering af købet i overensstemmelse med Forbrugeraftaleloven.
Bestillinger får et ordrenummer på ordrebekræftelsen, som skal bruges ved enhver efterfølgende henvendelse.

Annullering:
En ordre på en bestillingsvare kan som udgangspunkt ikke annulleres eller ændres efter den er godkendt af køber. Annullering eller ændring kan kun ske ved skriftligt samtykke fra Alument Outdoor ApS. Evt. returnering af varer og afholdelse af udgifter hertil påhviler alene køber.
Såfremt køber uberettiget ophæver en skriftligt indgået enterprisekontrakt, er Alument Outdoor ApS berettiget til erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse.

Garanti/Reklamationsret:
Der ydes som udgangspunkt minimum 2 års garanti og reklamationsret på alle leverancer. Der kan forekomme andre garantier, og det er altid garantien, som fremgår af tilbud/ordrebekræftelse/faktura, som er gældende.
Udvidede garantier er:

 • Renson pergola: 10 års garanti på alle overfladebehandlinger.
 • 5 års garanti på alle fejl som følge af normal brug og regelmæssig vedligeholdelse.
 • 5 års garanti på glans (belægninger)
 • 5 års garanti på elektronisk styring (Somfy® motorisering og automatisering)
 • 2 års garanti på andre motorer, elektronisk styring.
 • Renson Fixscreen: 5 års garanti
 • Foldeglas: 5 års garanti på foldeglassene. Garantien dækker materiale- og produktionsfejl.
 • Skydeglas: 2 års garanti.
 • Generelt: 2 års garanti på den håndværksmæssige udførelse.

Reklamationsretten dækker udelukkende fejl i produktet. Fejl og mangler som følge af hærværk, modifikationer, manglede vedligehold, forkert betjening, groft misbrug eller belastning af ydre påvirkninger dækkes ikke af garantien. Sliddele indenfor beslag og tætningslister, som må udskiftes på baggrund af dagligt brug, anvendelse og betjening er ikke omfattet af reklamationsretten.

Justering og smøring af produkter, der er ældre en 3 måneder er ikke en del af garantien.

Vores produkter leveres med et minimalt behov for vedligehold. Dog påhviler det kunden at overholde følgende retningslinjer vedr. rengøring og vedligehold:

Renson pergola:
Rengøring og vedligehold ved brug af det medfølgende plejekit, som udleveres ved montage. Nyt plejekit kan bestilles hos Alument Outdoor ApS. Prisen er 800,00 kr. inkl. moms, håndtering og forsendelse.

Folde- og skydeglas:
Udvendige pulverlakerede overflader skal som minimum afvaskes en gang om året. Skinner skal løbende holdes rene og smøres behov, dog minimum et par gange om året. Smøremiddel som, vi anbefaler, er fedtfri silikone spray som GM12.  Dette kan købes hos Alument Outdoor eller hos de fleste større byggemarkeder.

Alument Outdoor ApS er ikke forpligtet til at afhjælpe fejl eller mangler, som skyldes manglende vedligehold, fejlbetjening eller ekstraordinære ydre påvirkninger.

Mangler ved den leverede ydelse berettiger ikke køber til erstatning for indirekte tab, tabt arbejdsfortjeneste, drifts- eller avancetab.
Ved konstatering af fejl, skader eller mangler, skal betjening af produktet straks ophøre indtil dette er udbedret. Følgeskader ved fortsat brug efter konstatering af fejl eller en defekt dækkes ikke.
Alument Outdoor ApS forpligter sig til at afhjælpe alle fejl og mangler indenfor garantiperioden, som kan henføres til fejl i produktets konstruktion, materiale eller forarbejdning under forudsætning af, at betjening, drift og vedligehold er udført efter forskrifterne. Hvis udbedring medfører indgreb i andet end den leverede vare, påhviler arbejdet og omkostningerne køber.

Produkterne:
Produkterne er alene til udendørs brug og er u-isolerende.

Pergola:
Disse produkter benyttes til overdækning for vind- og vejr. Konstruktionen er dimensioneret til at aflede det nedbør, som lander på taget af overdækningen. Det kan opleves, at afdræningen ikke kan følge med, eller at der trænger vand ind ved samlinger.
Ved sammenbygning mod eksisterende bygning, laves inddækning – typisk med pladebuk, eller der lægges en fuge mod eksisterende mur. Denne type inddækning/fuge kan ikke regnes for en 100% vandtæt løsning, og evt. indsivning eller dryp vil kunne forekomme.

Faste glas, foldeglas, skydeglas:
Glassene er u-isolerende til brug for lyd- og læ afskærmning. Samlinger må ikke regnes for 100% vandtætte.

Vores glasløsninger udføres altid med sikkerhedsglas i hærdet, lamineret eller hærdet og lamineret sikkerhedsglas, som er dimensioneret efter størrelse og vindbelastning.
Visuelle kvalitetsafvigelser i glas kan forekomme. Glas er et industrielt produkt bestående af blandt andet kalk, kvarts og soda. Selv om råmaterialerne renses meget omhyggeligt, kan det ikke undgås, at der i enkelte tilfælde vil kunne forekomme små urenheder og ridser i glasset. Ligeledes kan der under særlige belysnings- eller fugt-og vejrforhold kunne tydes silikoneaflejringer fra løfteudstyr eller fra emballagebeskyttelse mellem glaspanelerne, som vil kræve særlig afrensning. Grænsen for hvad man kan/skal accepteres i disse tilfælde, er beskrevet i Glasindustriens retningslinjer og regler. Find dem her: https://www.glasfakta.dk/ og her: http://www.glasindustrien.dk/media/1820/gs-sugekop-maerker-sept17.pdf

Generelt:
Skinner, profiler og inddækninger udføres i pulverlakeret aluminium. Produkterne tilpasses efter mål og i ønsket farve. Ved sammensætning af forskellige produkter typer, kan der være små nuanceforskelle i farven.

Alument Outdoor ApS er medlem af ”Dansk Byggeri” og dermed ”Byg Garanti” ordning. Ordningen dækker op til 150.000,00 kr. inkl. moms for synlige fejl i op til 3 år og op til 10 år for skjulte fejl og mangler. Læs evt. mere om ordningen her: https://www.byggaranti.dk/saadan-daekker-byg-garanti/

Prisoverslag – Tilbud:
Den fremsendte pris kan være enten som et prisoverslag eller som et tilbud. Er det et prisoverslag, betyder det at prisen ikke er fast og vil kunne rykke sig i begge retninger.

Har du modtaget prisen som et tilbud, er prisen fast. Det betyder at alle mål og detaljer er afklaret.
Prisen er gældende i 14 dage.

Betaling:
Når kunden har accepteret det endelig tilbud, vil en ordrebekræftelse blive fremsendt.
Iht. vores standardbetalingsbetingelser fremsendes en aconto 1. faktura på 40% af den samlede tilbudssum. Betalingsfristen er 5 dage.
Når opgaven er færdigmonteret, fremsendes faktura på de resterende 60%. Betalingsfristen er 5 dage.
Der kan også stilles sikkerhed for tilbudssummen med en bankgaranti eller oprettes en deponeringskonto i egen bank.

Overholdes betalingsfristen ikke, medfører det rykkergebyrer og morarenter på 2 procent af restgælden pr. påbegyndt måned. Betaling af morarenter afskærer ikke Alument Outdoor ApS fra at kræve erstatning for det yderligere tab, som misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.

Alument Outdoor ApS forbeholder sig retten til at kræve forudbetaling, inden en ordre sættes i gang.

Myndighedstilladelse:
Medmindre andet er anført, har Alument Outdoor ApS ikke ansvar for indhentelse af eventuel myndighedstilladelse samt statiske beregninger. Det påhviler således køber at sikre sig at montagen i enhver henseende kan ske lovligt og uhindret. Dette gælder også lokale forhold som ejerforeninger mm.

Prisændringer:
Alument Outdoor ApS tager forbehold for ændringer i prisen i komponenter i enhver art uden forudgående varsel. Der henvises til afsnittet om tilbud, ordre og accept.
Efter godkendt ordrebekræftelse kan prisen på den godkendte ordre ikke ændres fra Alument Outdoor ApS’ side.

Tilbud, ordre og accept:
Afgivne tilbud er gyldigt i 14 dage tilbudsdato. Tilbuddet bortfalder, såfremt Alument Outdoor ApS ikke forinden udløbet af denne periode har modtaget accept af tilbuddet.
Leveringstider oplyst i tilbud og ordrebekræftelse skal anses for at være vejledende og kan ændres i forhold til montageplanlægning på det aktuelle leveringstidspunkt.
Såfremt der sker ændringer i de på tilbudsdagen gældende materialepriser, moms, afgifter mv., forbeholder Alument Outdoor ApS sig ret til at foretage regulering af tilbudsprisen.
Alle tilbud er baseret på, at levering og montering af ordrer kan foregå kontinuerligt og uhindret.

Levering og montering:
Det er Alument Outdoor ApS’ egne håndværkere som monterer løsningen. De har alle fået oplæring og kurser i produkterne. Vi anbefaler så vidt muligt, at kunden mødes med montørerne efter endt montage, så en gennemgang af systemet og aflevering kan foretages. Der vil i de fleste tilfælde være behov for tilgang til strømudtag og vand.  Efter montering foretages en afsluttende oprydning, hvor emballage mm. bliver bortskaffet.

Der foretages ikke afvaskning / polering af glaspaneler, skinner og gulve medmindre andet aftales. Levering og fragt at produktet sker på Alument Outdoor ApS’ risiko og regning.

Alument Outdoor ApS påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering/montering.

Monteringen forudsættes foretaget i én ubrudt arbejdsgang bestemt af Alument Outdoor ApS.

Inden monteringen påbegyndes, skal køber sikre at:

 • De for opgaven nødvendige adgangsforhold er til stede, herunder fast plan/grund ved brug af lift/stillads.
 • Evt. alt andet støbe-, pudse-, afsyrings-, og maler- og fugearbejde er tilendebragt.
 • Evt. tag-, gavl-, tagrende- og facadearbejde i øvrigt er afsluttet.
 • Fastgørelsesmuligheder i/på bygningen/facaden er rigeligt til stede, og at bygningskonstruktionen er dimensioneret til at bære Alument Outdoor ApS’ produkter.
  Alument Outdoor ApS kan under opmåling udelukkende foretage en professionel vurdering af bæreevnen på en given facade og kan ikke drages til ansvar for skader på facaden og følgeskader på andre objekter under produktet, hvis facade/bygning ikke kan holde til Alument Outdoor ApS’ produkter. Ønskes en vurdering/beregning af ingeniør eller arkitekt, er det købers ansvar at fremskaffe og afholde udgifterne til dette. Forsinkes eller udskydes Alument Outdoor ApS’ arbejde pga. manglende bæreevne i bygningskonstruktion, har Alument Outdoor ApS ret til at fakturere spildtid, transport mm.
 • At alle sikkerhedsforhold på montagestedet/byggepladsen som minimum overholder de aktuelt gældende krav fra arbejdstilsynet. Forsinkes Alument Outdoor ApS’ arbejde pga. manglende opfyldelse af sikkerhedskrav faktureres evt. spildtid og/eller ventetid og/eller transport særskilt.
 • Oplyse om evt. skjulte installationer på/i facade, vinduesrammer, stålrammer eller lign. Alument Outdoor ApS fraskriver sig ethvert ansvar, hvis ikke der tydeligt er blevet gjort opmærksom på skjulte installationer. Oplysningen om skjulte installationer skal ske skriftligt og med skitsetegninger, der tydeligt viser placeringen af den skjulte installation.

Bekræftet levering af montage er baseret på, at ovennævnte betingelser er bragt i orden, når Alument Outdoor ApS’ montører ankommer til montagepladsen. Omkostninger (f.eks. ventetid, ekstraydelser, lift/stillads, ekstrakørsel m.v.) på grund af forsinkelser eller mangler ved nævnte betingelser, som påføres Alument Outdoor ApS, vil blive faktureret særskilt efter gældende timesats 650 kr./time ekskl. moms. Kørsel faktureres med 5 kr./km ekskl. moms. Lift/stillads og andre tekniske hjælpemidler faktureres efter gældende dagssats.

Forestår Alument Outdoor ApS ikke montagen af solgte produkt, er det til enhver tid købers ansvar at indhente de korrekte montagevejledninger, sætte sig grundigt ind i montagen og hermed også egenskaberne for det købte produkt og efterfølgende montere produktet fuldstændig korrekt. Det er til enhver tid købers ansvar at, produktet monteres korrekt. Reklamation som følge af fejlmonterede produkter dækkes ikke – heller ikke hvis køber mener, at montagevejledning og tekniske tegninger er mangelfulde.

El-arbejde skal foretages af en autoriseret el-installatør. Det påhviler alene sælger at el-arbejdet udføres korrekt samt afholdelse af alle udgifter hertil.

Stillads, lift, faldsikring og andre teknisk nødvendige hjælpemidler er ikke inkluderet i montagen, med mindre det skriftligt og klart fremgår af tilbud/ordrelinje på tilbud/ordrebekræftelse.
Kloakarbejde, smede-, VVS, eller brolægningsarbejde er ikke inkluderet montagen.

Ejendomsforbehold:
Alument Outdoor ApS forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil fuldstændig betaling har fundet sted med evt. tillæg af påløbne renter og andre omkostninger.
Hvis varer ikke er fuldt betalt, kan disse ikke inddrages i købers konkurs, dødsbo eller lign.

Markedsføring:
Alument Outdoor ApS forbeholder sig retten til at vores montører, konsulenter eller andre samarbejdspartnere tager billeder af sagen under og efter montage. Med mindre, andet er aftalt, forbeholder vi os ret til at bruge disse billeder i vores markedsføring, herunder priseksempler samt andet relevant materiale. Købers navn og eksakt adresse vil ikke blive oplyst.

Tidsplan forsinkelse – Force majeure:
Alument Outdoor ApS er berettiget til tidsfristforlængelse af levering, såfremt denne er begrundet i en eller flere af følgende omstændigheder:

 • Sygdom
 • Vejrlig
 • Strejke
 • Arbejdskonflikter
 • Vareknaphed
 • Fragtskade
 • Øvrige force majeure lignende forhold
 • Planlagt ferie samt normale lukke- og helligdage, som ikke betragtes som arbejdsdage.

Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at Alument Outdoor ApS er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, sygdom hos ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

Reklamation/mangler:
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give Alument Outdoor ApS skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består.
Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
Efter Alument Outdoor ApS’ valg, vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller byttet/omleveret for Alument Outdoor ApS’ regning inden for rimelig tid. Sker dette ikke, er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
Produkter og ydelser, der er korrekt leveret i henhold til ordrebekræftelse, vil ikke blive taget retur eller krediteret.

Ansvarsbegrænsning:
Et erstatningskrav over for Alument Outdoor ApS kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.
Alument Outdoor ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
Alument Outdoor ApS skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som Alument Outdoor ApS ikke er herre over.
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

Persondatapolitik:
Vi indsamler og opbevarer personoplysning i henhold til den gældende GDPR-lovgivning.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website eller henvender dig via telefon, mail eller sociale medier, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Data om din brug af vores website, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” på vores hjemmeside: https://www.vica.dk/cookies/
Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail mv. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@alument-ourdoor.dk.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

book_online Book møde