Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser

1. Aftalegrundlag 
1.1. For ordren gælder det fremsendte tilbud, den fremsendte ordrebekræftelse og nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt "Særlige forbehold ved visse produkttyper”.

1.2 Ordrebekræftelsen skal være underskrevet af Bygherre såvel som sælger for at være gældende. 

1.3  Mundtlige såvel som skriftlige aftaler er ikke gældende, medmindre disse er godkendt og underskrevet af VICA Danmark A/S. Hvis der er uoverensstemmelse mellem ordrebekræftelse og tegninger har ordrebekræftelsen forrang.

2. Betalingsbetingelser
2.1 Såfremt VICA Danmark A/S ikke skal ansøge om byggetilladelse faktureres 30% af totalbeløbet ved VICA Danmark A/S modtagelse af underskrevet ordrebekræftelse.

2.2 Såfremt VICA Danmark A/S skal ansøge om byggetilladelse, faktureres de 30% først ved godkendt byggetilladelse.

2.3 Opnås byggetilladelse ikke, uanset årsag, skal Bygherre betale VICA Danmark A/S for det med ansøgning om byggetilladelse forbundne arbejde, eller det mellem parterne aftalte, samt det ansøgningsgebyr eller andre udgifter som VICA Danmark A/S har udlagt på vegne af Bygherre.

2.4 Søger Bygherre selv byggetilladelse, skal evt. afslag dokumenteres for at kunne annullere ordren.

2.5 Fremsendes denne dokumentation ikke, forbeholder VICA Danmark A/S sig retten til at fakturere 40% af totalbeløbet.  

2.6 Inkluderer ordren montage, faktureres de resterende 70% i forbindelse med afleveringsforretningen.

2.7 Inkluderer ordren ikke montage, faktureres de 70% før den aftalte levereringsdato og forfalder til betaling senest ved levering.

2.8 Er Bygherre i restance med forfaldne betalinger til VICA Danmark A/S er VICA Danmark A/S berettiget til at standse arbejdet indtil samtlige forfaldne betalinger er indfriet af Bygherre.

2.9 Fakturaerne bliver sendt pr. e-mail og forfalder til betaling 8 dage fra fakturadato at regne. I tilfælde af manglende betaling af restancer til VICA Danmark A/S efter forfaldsdato pålægges renter og rykkergebyrer med en rentesats på 2% pr. påbegyndt måned.

2.10 Erhvervskøb faktureres i henhold til ordrebekræftelse. 

2.11 Ved valg af bankgaranti, skal denne være VICA Danmark A/S i hænde, senest 4 dage efter godkendt byggetilladelse.

2.12 Produktionen af produktet igangsættes først ved godkendt bankgaranti samt efter Bygherres skriftlige godkendelse af de endelige byggetegninger. Bankgarantien skal være på det fulde beløb der fremgår af ordrebekræftelsen. Er der ikke fra Bygherres side udstedt bankgaranti, efter aftale Med VICA Danmark A/S, igangsættes produktionen først ved VICA Danmark A/S modtagelse af 30% af entreprisesummen samt efter Bygherres godkendelse af de endelige byggetegninger.

3. Leveringstiden
3.1 Forventet leveringstid og leveringssted vil fremgå af ordrebekræftelsen. Endelig leveringstid vil blive meddelt til Bygherre, når ordren er sat i produktion og ressourceplanlægning er udført.

3.2 Der kan dog opstå forhold, som medfører forsinkelse eller hurtigere levering helt op til den forventede leveringsuge. I sådanne tilfælde vil Bygherre blive adviseret hurtigst muligt omkring den nye tidsplan.

3.3 Dette giver dog ikke mulighed for at ændre i ordrebekræftelsen indtil godkendt byggetilladelse. Skulle vi modtage en godkendt byggetilladelse før forventet termin, forbeholder vi os retten til, om muligt, at fremrykke tidsplan med henblik på hurtigere levering. Bygherre vil i et sådant tilfælde blive adviseret herom.

4 Emballage 
4.1 VICA Danmark A/S fjerner emballagen, medmindre der er tale om køb af et uisoleret produkt, idet Bygherre her selv bortskaffer al emballage.

4.2 Såfremt glassene er leveret på jernstativer, vil afhentningen af disse ske automatisk og som udgangspunkt inden for 10 arbejdsdage efter isætningen af glassene.

5. Levering
5.1 VICA Danmark A/S leverer alle materialer ved tilkøbt montage af VICA Danmark A/S. 
Ved selvbyg aflæsses alle materialer hos Bygherre ved kantsten eller på et mellem parterne aftalt sted.

5.2 I umiddelbar forbindelse med levering, er Bygherre forpligtet til straks efter levering at kontrollere, at varen er i hel og ubeskadiget stand (se også pkt. 14.1). Ved leverancer til selvbygger-projekter, er Bygherre ligeledes forpligtet til at kontrollere, at det korrekte antal enheder er leveret. Reklamation over manko og synlige fejl/transportskader skal ske inden 3 dage efter modtaget levering ved skriftlig meddelelse til VICA Danmark A/S ledsaget af fotodokumentation. 

5.3 Overholdes pkt. 5.2. ikke er Bygherre afskåret fra at gøre sådanne mangler gældende. Fejl eller mangler som burde have været opdaget ved en sådan gennemgang, kan ikke senere gøres gældende over for VICA Danmark A/S.

5.4 Indeholdt i leveringsprisen er levering med standard kran, max. 12 meter. 
Skal der bruges en specialkran eller ekstra montørtimer, vil ydelsen for denne blive faktureret Bygherre såfremt dette ikke medgår i ordrebekræftelsen.

5.5 I tilfælde af forgæves levering på det af VICA Danmark A/S oplyste leveringstidspunkt, som følge af Bygherres forhold, herunder bl.a. i ved manglende overholdelse af pkt. 15.6., faktureres Bygherre for VICA Danmark A/S ekstraomkostninger som følge heraf.

5.6 For alle leverancer overgår ansvaret til Bygherre ved levering. VICA Danmark A/S anbefaler derfor vores kunder at tegne en entrepriseforsikring.

6. Konstruktionsændringer
6.1 VICA Danmark A/S samt vores samarbejdspartnere forbedrer og udvikler løbende produktsortimentet. 

6.2 VICA Danmark A/S forbeholder sig retten til konstruktionsændringer eller tilføjelser, og tager forbehold for eventuelle afvigelser i forhold til fremsendte byggetegninger, montagevejledninger og/eller brugsanvisninger.

6.3 Ved kontrolmåling til projekter, der skal sambygges med Bygherres eksisterende bygning, kan VICA Danmark A/S, uden samtykke fra Bygherre, justere +/- 10 cm i størrelse for at tilsikre bedste konditioner for monteringen og produktets kvalitet og udførelse. Ved afvigelser, der varierer +/- 10 cm, forbeholder VICA Danmark A/S sig til at foretage en genberegning af projektet samt til at justere tilbudsprisen. Tilsvarende gælder i tilfælde af VICA Danmark A/S konstatering af andre forhold under kontrolmålingen, der vil forlænge eller besværliggøre byggeprocessen som følge af byggetekniske forhold ved den eksisterende bygning.

7. Bygherres egen montage 
7.1 Fakturaen gælder som garantibevis og skal fremvises i tilfælde af Bygherre fremsætter krav i henhold til garantien. Kan faktura ikke fremvises bortfalder garantien. 

7.2 Omkostninger som følge af fejlagtig montering, demontering, arbejdsløn, fragt m.m. dækkes ikke af VICA Danmark A/S.

8. VICA Danmark A/S’ montage 
8.1 Bygherre skal sørge for adgang til vand, 230 V strøm og toilet på byggepladsen. Ekstraomkostninger som følge af manglende overholdelse heraf betales af Bygherre.

8.2 Er der tilknyttet byggeleder fra VICA Danmark A/S, skal Bygherre altid være til stede indenfor normal arbejdstid ved opstartsmødet. Det er byggelederens ansvar at indkalde Bygherre til opstartsmøde.

8.3 Montagen sker som udgangspunkt 5-7 dage efter den oplyste leveringsdato af produktet. Dog er det til enhver tid den fremsendte tidsplan for projektet, som er gældende.
VICA Danmark A/S forbeholder sig dog ret til at udskyde montagen blandt andet i højsæsonen og under ustadige vejrforhold, såsom hård blæst, kuling, sne og frost som gør, at resultatet ikke kan leve op til vores kvalitetskrav for ordentligt udført håndværk. 

8.4 Bygherre har ansvaret for at oplyse, såfremt der ligger kabler, gas, vand, dræn, kloak, brønde eller lignende i undergrunden, hvor VICA Danmark A/S skal foretage udgravninger. Forekommer der installationer i undergrunden skal Bygherre anvise disse installationer og bærer ethvert ansvar for at disse anvisninger er korrekte. Omkostninger forbundet med reetablering, flytning eller tilkobling faktureres til Bygherre, medmindre disse er angivet i ordrebekræftelsen. Bygherre skal friholde VICA Danmark A/S for ethvert krav som VICA Danmark A/S måtte blive præsenteret for krav fra tredjemand som følge af grave- eller anlægsarbejder, der fører til brud på installationer.

8.5 Elinstallatørarbejde med tilslutning af strøm er ikke omfattet af VICA Danmark A/S leverance, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. Således er elinstallatørarbejde en leverance, der påhviler Bygherre. Det samme er gældende for VVS- arbejde, der kræver autorisation. Reklamationer angående elinstallatørarbejde skal således ikke rettes til VICA Danmark A/S.

8.6 Ved montering på facade eller murværk på eksisterende bygninger, der ikke er opført af VICA Danmark A/S, skal disse være konstruktions- og fagmæssigt korrekt opbygget og fri for mørtel- og betonrester. Overholdes der ikke en tolerance på +/- 5 mm pr. lbm. kan det være nødvendigt at lave en aluminiumsinddækning eller andre foranstaltninger. Enhver omkostning forbundet hermed skal dækkes af Bygherre. 

8.7 Ved indgreb i eksisterende tagkonstruktion, er det et krav, at dette ikke indeholder asbest eller andre sundhedsskadelige stoffer. Evt. omkostninger til fjernelse påhviler Bygherre. Se i den forbindelse punkt 9.

8.8 Belægning skal optages af Bygherre inden VICA Danmark A/S montage opstarter. Belægning, som tages op i forbindelse med montagen, reetableres ikke af VICA Danmark A/S, og beskadigede belægningssten mv. erstattes ikke af VICA Danmark A/S, medmindre dette er aftalt og fremgår af ordrebekræftelsen.

8.9 Det forudsættes, og Bygherre har ansvaret for, at byggeområdet har tilstrækkelig bæreevne, således, at der ikke kræves ekstra form for stabilisering eller fundering i forbindelse med montagen af bygningen. Det forudsættes desuden, at boring af huller i forbindelse med montagen kan gennemføres uden hindringer. Monteres der på eller imod eksisterende bygningsdele, ydes der ikke garanti for disse, herunder bl.a. i forhold til vedhæftning samt tæthed. 

8.10 Ekstraarbejde i forbindelse med bl.a. opgravning af trærødder, større sten, byggeaffald, belægning mv. betales af Bygherre i henhold til medgået tidsforbrug. 

8.11 Overskudsmaterialer og forbrugsvarer leveret i forbindelse med montage af specielløsninger eller tilpasninger medleveret af VICA Danmark A/S er VICA Danmark A/S ejendom. 

8.12 Projektet betragtes som afleveret ved overdragelse af nøglerne fra VICA Danmark A/S til Bygherre til projektet, eller når VICA Danmark A/S har givet Bygherre meddelelse om, at projektet er afleveret.

8.13 Ved aflevering skal Bygherre være til rådighed for at gennemgå projektet og dette afsluttes med en underskrevet afleveringsforretning, hvor evt. fejl og mangler er noteret. Skulle der mod forventning være fejl eller mangler ved aflevering, berettiger det ikke Bygherre til at lave tilbagehold i restbeløbet.

8.14 Nøgler udleveres og produktet må tages i brug, når det fulde beløb af ordrebekræftelsen er indbetalt på VICA Danmark A/S konto.  

8.15 Tages produktet i brug eller igangsættes egne arbejder i eller omkring produktet inden det fulde beløb er indbetalt på VICA Danmark A/S konto, betragtes produktet som afleveret, og retten til at påpege fejl og mangler bortfalder.

8.16 Arbejdet betragtes ikke som afleveret, hvis der er væsentlige mangler, som gør, at byggeriet ikke kan tages i brug, og Bygherre påberåber sig disse senest 10 arbejdsdage efter, at Bygherre har fået meddelelse om, at arbejdet er udført og afleveret. I så fald betragtes arbejdet først som afleveret, når disse er afhjulpet.

8.17 Ved aflevering vil der blive fortaget en håndværkerrengøring af produktet. Denne inkluderer ikke vask eller pudsning af vinduer samt profiler.

9. Forsinkelser 
9.1 Såfremt levering på grund af Bygherres forhold udsættes i henhold til den oplyste leveringstid, er VICA Danmark A/S berettiget til at fremsende faktura, som var levering sket til aftaletidspunktet.

9.2 Er VICA Danmark A/S ikke adviseret omkring udsættelsen senest 2 arbejdsdage før opstart, faktureres Bygherre endvidere kr. 5.000,00 ekskl. moms for forgæves montering. I alt kr. 6.250,00 inkl. moms. 

9.3 Forsinkes opstarten grundet eksterne forhold mere end 26 uger, forbeholder VICA Danmark A/S sig retten til at genberegne løsningen. Dette berettiger ikke Bygherre til at annullere ordren.

9.4 Som eksterne forhold kan eksempelvis nævnes behandling ved kystdirektoratet, offentlige høringer, m.v. 

10. Følgeskader
10.1 VICA Danmark A/S dækker ingen følgeskader i forbindelse med levering eller montage af vores produkter.

11 Mangler 
11.1 I tilfælde af, at det udførte arbejde er mangelfuldt, er VICA Danmark A/S berettiget og forpligtet til at afhjælpe manglerne indenfor 30 arbejdsdage efter VICA Danmark A/S har besigtiget de af Bygherre påberåbte mangler.

11.2 VICA Danmark A/S har samtidig med det fremsendte tilbud til Bygherre vedlagt dokumentet ”Særlige forbehold ved visse produkttyper”. I det omfang et af Bygherre påberåbt forhold vedrører et eller flere af de forbehold, der fremgår af ”Særlige forbehold ved visse produkttyper” kan forholdet ikke kategoriseres som en mangel.

11.3 Såfremt denne termin ikke overholdes, kan Bygherre på VICA Danmarks A/S regning få afhjulpet manglen ved tredjepart. VICA Danmark A/S skal godkende udbedringsarbejderne inden igangsætning af udbedringsarbejderne. Har VICA Danmark A/S ikke godkendt udbedringsarbejderne er VICA Danmark A/S ikke forpligtet til at dække omkostningerne. I det omfang VICA Danmark A/S er forpligtet til at dække omkostningerne, kan VICA Danmark A/S maksimalt være dækningspligtig for et beløb svarende til VICA Danmark A/S egne omkostninger ved udbedringens foretagelse.  

11.4 VICA Danmark A/S har ret til at besigtige de mangler, der er gjort gældende af Bygherre med henblik på at konstatere manglernes tilstedeværelse, omfang samt eventuel udbedringsmetode. Nægter Bygherre at lade VICA Danmark A/S besigtige manglerne inden for en periode på 30 arbejdsdage efter manglerne er gjort gældende af Bygherre, bortfalder Bygherres rettigheder i henhold til punkt 11.3. og Bygherre kan ikke efterfølgende gøre VICA Danmark A/S ansvarlig for følgeskader af nogen art.

11.5 Ved bestilling af nye materialer, herunder bl.a. elementer eller profiler mv., må Bygherre forvente en længere udbedringstid end 30 arbejdsdage.

​​​​​​​11.6 VICA Danmark A/S har udbedringspligt og udbedringsret. Bygherre må påregne en vis tolerance iht. Producentens anvisning i montagevejledninger, brugsanvisninger eller hvad der kan sidestilles hermed, der alene kan betragtes som vejledende og ikke bindende for VICA Danmark A/S. Overfladiske småridser kan forekomme på elementoverflader. Ridserne må dog ikke blotlægge materialet.

​​​​​​​11.7 I det omfang der konstateres mangler i mængder eller beskadigede produkter leveret af VICA Danmark A/S har VICA Danmark A/S ret til efter- og/eller omlevering inden for 30 arbejdsdage.

11.8 Omlevering eller udbedringsarbejde kan foretages af en af VICA Danmark A/S antaget underleverandør.

​​​​​​​11.9 VICA Danmark A/S pligt til at udbedre en mangel bortfalder, hvis 1) det ikke kan lade sig gøre at afhjælpe en mangel, 2) hvis materialer til brug for afhjælpningen ikke kan skaffes, eller 3) hvis afhjælpningen er uforholdsmæssig dyr eller hvis andre forhold umuliggør udbedring af den af Bygherre påberåbte mangel.

​​​​​​​11.10 VICA Danmark A/S dækker kun omkostninger for udbedring og materialer, når dette er skriftligt aftalt på forhånd.

12. Prisregulering
12.1 VICA Danmark A/S er berettiget til godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, som er indtrådt efter ordrebekræftelsens fremsendelse og frem til projektets overtagelse. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 3% af den samlede ordresum på tilbudsdagen.

13. Produktansvar 
13.1 VICA Danmark A/S er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i Bygherres besiddelse.

​​​​​​​13.2 VICA Danmark A/S er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet eller leveret af Bygherre, eller på produkter, hvori disse indgår. Tilsvarende gælder for skader forvoldt af produkter, der er fremstillet eller leveret af Bygherre, eller på produkter, hvori disse indgår.

​​​​​​​13.3 VICA Danmark A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

14. Reklamation
14.1 Det påhviler Byggeherre at undersøge det leverede straks efter modtagelsen (se også pkt. 5.2).

14.2 Såfremt Bygherre vil påberåbe sig, at det leverede lider af en fejl eller mangler, skal Bygherre straks skriftligt meddele dette til VICA Danmark A/S. I forbrugerforhold skal reklamationen være foretaget inden rimelig tid, og senest 30 dage efter aflevering. 

14.3 Tilsidesættelse af ovennævnte punkt 14.2. medfører, at Bygherre mister sine misligholdelsesbeføjelser.

14.4 VICA Danmark A/S kan efter eget skøn foretage omlevering eller reparation af det leverede, herunder som følge af faglige forhold, umulighed af levering af den genstand, der skal undergå reparation eller udskiftning samt andre hermed sidestillede forhold.

14.5 Påvirkninger af produkter og materialer som følge af vejrforhold, herunder vind, slagregn, varme og kulde kan forventes at forekomme og er ikke at betragte som mangler. Se gældende forbehold i dokumentet ”Særlige forbehold ved visse produkttyper” ved at klikke her. Forholdene er ikke omfattet af reklamationsretten. Dette gælder bl.a. ved drivhuse, glasorangerier, glaspavilloner og lignende, der er bygget af aluminium, glas, gummilister, PVC.

14.6 Ved uisolerede løsninger kan der opstå mindre utætheder med vandindtrængen til følge. I vinterperioder kan der forekomme kondens i vores glasbygninger. Disse forhold udgør ikke fejl eller mangler ved det af VICA Danmark A/S leverede og monterede og er således ikke omfattet af reklamationsretten. Sådanne mindre utætheder og konstatering af kondens udgør ikke mangler og er ikke reklamationsberettiget.

14.7 Pergola og overdækket terrasse: Disse produkter benyttes til overdækning og afskærmning for vind og vejr. Konstruktionen er dimensioneret til at aflede det nedbør, som lander på taget af overdækningen. Det kan opleves, at afdræningen i nogle tilfælde ikke kan følge med, eller at der trænger vand ind ved samlinger. Disse forhold udgør ikke fejl eller mangler ved det af VICA Danmark A/S leverede og monterede og er således ikke omfattet af reklamationsretten.

14.8 Såfremt der under eller efter montage opstår utætheder, der kan henføres til undertag, understrygning, fuger eller inddækninger på Bygherres eksisterende bygning, er dette ikke reklamationsberettiget. 

​​​​​​​14.9 Ved sammenbygning mod eksisterende bygning, laves inddækning – typisk med pladebuk, eller der lægges en fuge mod eksisterende mur. Denne type inddækning/fuge kan ikke regnes for en 100% vandtæt løsning, og evt. indsivning eller dryp vil kunne forekomme. Disse forhold udgør ikke fejl eller mangler ved det af VICA Danmark A/S leverede og monterede og er således ikke omfattet af reklamationsretten.

14.10 Bygherre må påregne, at produkterne kan fremstå med mindre kosmetiske afvigelser, herunder afvigelser ved den påførte galvanisering og lakering. Der kan således forekomme overfladiske ridser og overfladen kan fremstå uensartet. Sådanne kosmetiske afvigelser kan ikke betragtes som fejl og mangler, og er ikke reklamationsberettiget. Ridserne må dog ikke blotlægge materialet.

14.11 Alt glas til vores uisolerede serie samt glasinddækninger på terrasser, overdækninger, pergolaer mv. er dimensioneret efter størrelse og vindbelastning. Glassene leveres som hærdet eller lamineret eller hærdet og lamineret sikkerhedsglas. Der kan under selve fremstillingen opstå ujævnheder eller urenheder i glasset, og dette er helt normalt pga. de høje temperaturer, der dannes under produktionen herunder bl.a. Nikkel Sulfid indeslutninger (NiS). Ligeledes er afvigelser i forbindelse med pilhøjden også helt normale. De nævnte forhold samt termiske brud eller termisk sprængning er derfor ikke reklamationsberettigede. Vi henviser i øvrigt til Glasindustriens bedømmelseskriterier for enkeltlagsglas og termoglas. Læs mere her.

15. Bygherrens pligter
15.1 Bygherrens er ansvarlig i henhold til den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om Bygherrens pligter pt. Bekendtgørelse nr. 117 af 05/02/2013.

15.2 Byggeunderlaget skal være fast, f.eks. et fliseareal, et betondæk eller en brystningsmur, som er vandret, og følge eventuelle anvisninger fra VICA Danmark A/S. 

​​​​​​​15.3 Ved uisolerede produkter er tolerancen herfor +/- 2 mm pr. lbm. meter. Hvis opklodsning, udjævning eller anden form for nivellering er nødvendig, foretages dette efter VICA Danmark A/S’ eget skøn. Bygherre dækker enhver omkostning forbundet hermed, herunder omkostninger til materiale samt arbejdstid, der afregnes efter medgået tid.

​​​​​​​15.4 Ved flisebelægning fjerner VICA Danmark A/S de nødvendige fliser, borer ned i en dybde á 90 cm, og til slut støbes der omkring medfølgende spyd. 

​​​​​​​15.5 Bygherre bærer ansvaret for, at undergrunden er som krævet og betinget af VICA Danmark A/S. I det tilfælde undergrunden ikke er som krævet og betinget af VICA Danmark A/S kan VICA Danmark A/S foretage fundering, nivellering mv., der efter VICA Danmark A/S skøn findes nødvendigt. Bygherre er forpligtet til at dække enhver omkostning forbundet hermed, herunder til materialer, bortkørsel samt tilkørsel af jord samt arbejdstid. Arbejdstid faktureres pr. medgået tid. Se hertil også punkt 9.

15.6 Bygherre er forpligtet til at holde samtlige passager frem til byggefeltet eller byggepladsen fri og tilgængelige, som krævet og betinget af VICA Danmark A/S. 

​​​​​​​15.7 Bygherre er forpligtet til at oplyse VICA Danmark A/S om samtlige forhold omkring og i jordbunden, herunder de forhold, som VICA Danmark A/S ønsker oplysninger om. Opstår der hindringer, som ingen af parterne har kunnet forudse - det kan fx vise sig, at der ligger en nedgravet olietank, kabler, kloakledning, faskine, vandledning mv. - skal udgifterne til at fjerne olietanken eller enhver anden hindring, betales af bygherre som ekstraarbejder. Se også punkt 9.

16. Tilsyn
16.1 VICA Danmark A/S fører kun tilsyn med egne ansatte og ikke med andre entreprenørers arbejdsmiljøforhold og sikkerhedsforhold.

16.2 Bygherre skal således påse, at samtlige andre entreprenører end VICA Danmark A/S overholder lovgivningen, herunder lovgivning samt andre relevante regler omkring arbejdsmiljøforhold og sikkerhed.

17. Force majeure
17.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, samt andre omstændigheder som VICA Danmark A/S ikke kunne hverken forudse eller er herre over.

18. Ejendomsret 
18.1 VICA Danmark A/S forbeholder sig ejendomsretten over det solgte projekt indtil hele købesummen inklusive renter, omkostninger m.m. er fuldt betalt.

19. Afbestilling eller ændring af ordre
19.1 Enhver projektering, produktion og montage hos VICA Danmark A/S er planlagt under hensyntagen til øvrige projekter. Afbestilling eller ændring af en gældende ordre kan derfor alene ske efter forudgående skriftlig aftale herom.

19.2 Hvis kontrakten annulleres, misligholdes eller tidsplanen ændres over for VICA Danmark A/S efter ordrebekræftelsen er fremsendt, har VICA Danmark A/S krav på erstatning efter dansk rets almindelige regler inklusive fortjeneste på materialer, produktion og montage.

20. Sikkerhedsstillelse
20.1 Forbrugerens sikkerhedsstillelse skal ske for hele entreprisesummen og i henhold til AB Forbruger § 11, medmindre andet er skriftligt aftalt.

21. Garanti
21.1 VICA Danmark A/S yder 2 års garanti på alle produkter eller ydelser købt af VICA Danmark A/S.

21.2 VICA Danmark A/S har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe mangler ved glas-, PVC- og aluprofiler, der påvises efter afleveringen medmindre andet fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser for følgende produktserier:

•    Uisoleret serie            
•    Classic serie              
•    Highend & Hybrid serie             
•    Foldeglas/skydeglas            
•    Renson Fixscreen        
•    Renson pergolaer  

21.3 Der henvises dog til ”Særlige forbehold ved visse produkttyper”, ligesom der henvises til, at VICA Danmark A/S ikke har pligt til at afhjælpe forhold, der er udtryk for slid, udover hvad der kan betragtes som sædvanligt, eller som går udover, hvad der med rimelighed kan forventes ud fra produktets levetid.

21.4 De nævnte garantier dækker ikke fejl i konstruktioner eller som følge af utilsigtet slid.

21.5 Garantien gælder fra datoen for slutfakturering.  

22. Ansvarsbegrænsning
22.1 VICA Danmark A/S kan alene gøres ansvarlig for Bygherres direkte tab.

22.2 VICA Danmark A/S er således ikke ansvarlig for indirekte tab af nogen art.

​​​​​​​22.3 I det tilfælde VICA Danmark A/S måtte blive gjort ansvarlig for tab, er VICA Danmark A/S’ ansvar beløbsmæssigt begrænset til DKK 50.000,00.

​​​​​​​22.4 VICA Danmark A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab under DKK 5.000,00.

23. Gyldighedsklausul
23.1 Ovenstående leveringsbetingelser er kun gældende i det omfang de ikke er i strid med ufravigelige lovbestemmelser. Ved efterfølgende lovændringer er fravigelse som følge af disse leveringsbetingelser gældende medmindre andet følger af lovændringen. Hvis en eller flere bestemmelser findes at være i strid med ufravigelig lovgivning skal den enkelte bestemmelse ændres således overensstemmende med ufravigelig ret, idet resten af bestemmelserne fortsat skal være gældende.

24. Tvist 
​​​​​​​24.1 Enhver tvist, der udspringer af aftaler mellem Bygherre og VICA Danmark A/S skal afgøres efter dansk ret og med retten i Kolding som værneting i første instans. I forbrugersager skal enhver sag anlægges ved forbrugerens værneting, jf. Retsplejelovens regler herom.

15-04-2024

book_online Book møde