Salgs- og leveringsbetingelser

1. Aftalegrundlag
For ordren gælder den fremsendte ordrebekræftelse og nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem dokumenterne, gælder disse i nævnte rækkefølge, således at ordrebekræftelsen har højeste gyldighed. Efterfølgende ændringer i forhold til ordrebekræftelsen skal aftales skriftligt. Tegningsmateriale er ikke målfast.

2. Betalingsbetingelser
30% af totalbeløbet i ordrebekræftelsen faktureres ved VICA Danmark A/S modtagelse af underskrevet ordrebekræftelse. Såfremt VICA Danmark A/S skal ansøges om byggetilladelse, faktureres de 30% først ved godkendt byggetilladelse. Inkluderer ordren montage, faktureres de resterende 70% i forbindelsen med en afleveringsforretning. Inkluderer ordren ikke montage, faktureres de 70% før den aftalte levereringsdato og forfalder til betaling senest ved levering. Fakturaerne bliver sendt pr. e-mail og forfalder til betaling efter 8 dage. Erhvervskøb faktureres 100% ved modtagelse af underskrevet ordrebekræftelse og såfremt VICA Danmark A/S skal søges byggetilladelse, faktureres de 100% ligeledes først ved godkendt byggetilladelse.

Ved valg af bankgaranti, skal den være VICA Danmark A/S i hænde, senest 4 dage efter godkendt byggetilladelse.

Produktionen af produktet igangsættes først ved godkendt bankgaranti. Bankgarantien skal være på det fulde beløb af ordrebekræftelsen.

3. Leveringstiden
Forventet leveringstid og leveringssted vil fremgå af ordrebekræftelsen. Leveringstiden angives med en ca. tid på ordrebekræftelsen, fx uge 10/11. Vi forsøger altid, at overholde den forventede leveringstid. Vi bestiller først produktet, når der forelægger en godkendt byggetilladelse, dette giver dog ikke mulighed for at ændre i ordrebekræftelsen indtil godkendt byggetilladelse. Der kan dog opstå forhold, som medfører forsinkelse helt op til den forventede leveringstermin. Vi holder kunden orienteret om forsinkelser så tidligt som muligt.

4. Emballage
VICA Danmark A/S fjerner emballagen, med mindre der er tale om materialeleverance (selvbyg) eller køb af et Pavillon Danmark produkt. I forbindelse med et Pavillon Danmark produkt bliver emballagen efterladt på stedet.

5. Levering
VICA Danmark A/S leverer alle materialer ved tilkøbt montage og har ligeledes ansvaret til fuld og endelig aflevering. Ved materialeleverance (selvbyg) aflæsses alle materialer hos kunden f.eks. i indkørslen. Når der er læsset af, er varen køberens ansvar. I umiddelbar forbindelse med levering er køber forpligtet til at kontrollere, at det korrekte antal enheder er leveret, og at varen er i hel og ubeskadiget stand. Reklamation over manko og synlige fejl/transportskader skal ske inden 3 dage efter modtaget levering ved skriftlig meddelelse til sælger. I modsat fald er køberen afskåret fra at gøre sådanne mangler gældende. Inden elementernes montage, er køber forpligtet til at sikre, at leverancen i øvrigt er i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Fejl eller mangler som burde have været opdaget ved en sådan gennemgang kan ikke senere gøres gældende over for VICA Danmark A/S.

6. Konstruktionsændringer
VICA Danmark A/S samt vore samarbejdspartnere forbedrer og udvikler løbende produktsortiment. VICA Danmark A/S forbeholder sig derfor retten til konstruktionsændringer og tager forbehold for eventuelt afvigelser i fremsendte brugsanvisninger. Afvigelser i tilbehør så som greb mv. kan forekomme. Dette er derfor ikke reklamationsberettiget.

7. Egen montage
Fakturaen gælder som garantibevis. Kan faktura ikke fremvises bortfalder garantien.Omkostninger for fejlagtig montering, demontering, arbejdsløn, fragt m.m. dækkes ikke af VICA Danmark A/S.

8. VICA Danmark A/S montage
Der skal altid være adgang til vand, 220 V strøm og toilet. Kunden skal altid være til stede ved opstartsmøde med VICA Danmark A/S og opstart ved fritstående projekter, for at angive placeringen af bygningen. Kunden har ansvaret for at der ikke ligger kabler, gas, vand, kloak eller lignende i undergrunden. Kunden skal i så fald anvise disse installationer. Belægning som tages op i forbindelse med montagen, reetableres ikke af VICA Danmark A/S med mindre dette er aftalt. Det forudsættes at byggegrunden har tilstrækkelig bæreevne, således at der ikke kræves ekstrafundering i forbindelse med montagen af bygningen. Det forudsættes desuden, at boring af huller i forbindelse med montagen kan gennemføres uden hindringer. Monteres der på eller imod eksisterende bygningsdele, ydes der ikke garanti for disse. VICA Danmark A/S forbeholder sig retten til at fakturerer forgæves opstart, såfremt eksisterende forhold ikke overholder gældende normer og tolerancer. Ekstraarbejde i forbindelse med bl.a. opgravning af trærødder, større sten, byggeaffald m.m. betales af kunden i henhold til medgået tidsforbrug. I forbindelse med montage af specielløsninger eller tilpasninger medleverer VICA Danmark A/S ekstra profiler, som regel for meget, sådan at vores montører ikke risikerer at skulle køre flere gange. Overskudsprofilerne er VICA Danmark A/S ejendom. Såfremt der under eller efter montage opstår utætheder, der kan henføres til eksisterende undertag, understrygning, fuger ellerinddækninger, er dette ikke reklamationsberettiget. Ved afslutning skal kunden være til rådighed for at gennemgå projektet og afsluttes med en underskrevet afleveringsforretning, hvor evt. fejl og mangler er noteret. Nøgler udleveres og produktet må tages i brug, når det fulde beløb af ordrebekræftelsen er indbetalt på VICA Danmark A/S konto. Tages produktet i brug eller igangsættes egne arbejder i eller omkring produktet inden det fulde beløb er indbetalt på VICA Danmark A/S konto, bortfalder retten til at påpege fejl og mangler.

9. Forsinkelser
Såfremt levering på grund af købers forhold udsættes i forhold til den aftalte leveringstid, er sælger berettiget til at fremsende faktura, som var levering sket til aftaletidspunktet. Risikoen for varen overgår til køber på faktureringstidspunktet. Køber er ved en sådan udsat levering forpligtet til at betale VICA Danmark A/S en rimelig lagerleje efter nærmere aftale. Levering senest 5 arbejdsdage efter det aftalte leveringstidspunkt anses i intet tilfælde for forsinkelse, såfremt køber er informeret herom senest 24 timer før aftalt leveringstidspunkt. I tilfælde af forsinkelse herudover, og forudsat denne forsinkelse er til betydelig ulempe for køber, er køber berettiget til skriftligt over for VICA Danmark A/S at kræve levering og samtidig fastsætte en endelig frist herfor. Denne frist skal værerimelig under hensyn til den allerede indtrufne forsinkelse. Forsinkelse fra VICA Danmark A/S side giver ikke kunden ret til dagbøder eller erstatning. 

10. Følgeskader
Vi dækker ingen følgeskader i forbindelse med levering eller montage af vores produkter. Dette kan typisk være skader på møbler eller gulv som følge af en utæthed. 

11. Mangler
I tilfælde af, at det udførte arbejde er mangelfuldt, er VICA Danmark A/S berettiget og forpligtet til at afhjælpe manglerne. VICA Danmark A/S har udbedringspligten og udbedringsretten. Kunden må påregne en vis tolerance for kosmetiske forhold ved produktet, fx vedrørende overflader på anvendt beklædning, gulv og galvanisering/lakering, hvor overfladen kan være uens. Overfladiske småridser kan forekomme på elementoverflader, ridserne må dog ikke blotlægge materialet. På pvc gulve lagt på undergulv opbygget på strøkonstruktion og punktfundament, må mindre bevægelser i gulvet påregnes. Dette er ikke reklamationsberettiget. 

Måtte der mangle noget i leverancen eller skulle der være en skade på en eller flere dele, kan vi som regel efterleverer indenfor 1-2 uger eller efter aftale. I nogle tilfælde, f.eks. når en glasrude er gået i stykker, kan vi få en lokal glarmester til at efterleverer glasset. Vi dækker kun omkostninger, når det er aftalt på forhånd. 

12. Produktansvar
VICA Danmark A/S er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens materiellet er i køberens besiddelse. VICA Danmark A/S er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. VICA Danmark A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. 

13. Uisoleret løsninger (drivhuse/orangerier)
Drivhuse, glasorangerier og glaspavilloner er bygget af aluminium, glas og gummilister. Vejrforhold som for eksempel vind, slagregn, varme og kulde kan påvirke materialerne og der kan derfor opstå mindre utætheder, med vandindtrængen til følge. Sådanne mindre utætheder udgør ikke mangler og er ikke reklamationsberettiget. 

Køber må påregne at varen kan fremstå med mindre kosmetiske afvigelser, herunder afvigelser ved den påførte beklædning, galvanisering og lakering. Der kan således forekomme overfladiske ridser og at overfladen kan fremstå uensartet. Sådanne kosmetiske afvigelser udgør ikke mangler og er ikke reklamationsberettiget. 

Alt glas til vores uisoleret løsninger er 4mm hærdet sikkerhedsglas. Der kan under selve hærdningen opstå ujævnheder i glasset og dette er helt normalt pga. de høje temperaturer under hærdningen. Det samme gælder 4mm hærdet energiglas og ikke reklamationsberettiget. Ved specielløsninger kan 6mm og 8mm hærdet glas være en nødvendighed og ujævnheder i glasset er ligeledes ikke reklamationsberettiget. 

I forbindelse med montagens færdiggørelse, foretager VICA Danmark A/S en generel oprydning på stedet og emballagen samles. Emballagen bliver efterladt på stedet. 

14. Force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. 

15. Ejendomsret
VICA Danmark A/S forbeholder sig ejendomsretten over det solgte projekt indtil hele købesummen inklusiv renter, omkostninger m.m. er fuldt betalt. 

16. Afbestilling
Da alle vores produkter er tilpasset de enkelte kunders behov, vil afbestilling medføre omkostninger, afhængig af hvor langt produktionen er nået. Af samme grund kan varen ikke byttes eller returneres. 

17. Garanti
5 års garanti på alle produkter. Vi forbeholder os til hver en tid retten til konstruktionsændringer. Ud over disse punkter gælder købeloven. 

18. Tvist
Alle uoverensstemmelser, der udspringer af aftaler mellem køber og VICA Danmark A/S, herunder tvister vedrørende indgåelsen, forståelsen eller gyldigheden af sådanne aftaler eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole ved sælgers hjemting. 

19. Gavekort til RUMMLiving
Hvis der i handlen med VICA Danmark A/S indgår et gavekort til RUMMliving, bliver gavekortet først udstedt ved fuld indfrielse af slutfaktura. Gavekortet skal ikke anses for en rabat ved købet af VICA Danmark A/S produktet, og gavekortet kan ligeledes ikke veksles til kontanter. De nærmere vilkår for udnyttelse af gavekortet fremgår af selve gavekortet. 

 

 

Montagebetingelser

1. Opstart
Forventet opstartstidspunkt er imellem kl. 7.00 – kl. 8.00, hvis andet ikke er aftalt. Montagen sker som udgangspunkt 5-7 dage efter den aftalte leveringsdato. VICA Danmark A/S forbeholder sig dog ret til at udskyde montagen blandt andet i højsæsonen og under ustadige vejrforhold, såsom hård blæst, kuling, sne og frost, som gør at resultatet ikke kan leve op til vores kvalitetskrav for ordentligt udført håndværk. 

2. Undergrund
Undergrunden skal være fast, dvs. et fliseareal, et betondæk eller en brystningsmur, som er vandret. Hvis opklodsning er nødvendigt benyttes sorte Knudsens kiler, der limes sammen og bores fast i undergrunden, dette medfører dog merpris for materialer og arbejdstid. 

Ved flisebelægning fjerner vi de nødvendige fliser, bore ned i en dybde á 90 cm og til slut støbes der omkring medfølgende spyd. Optaget belægning reetableres ikke af VICA Danmark A/S. Montage på betondæk, trækonstruktion eller brystningsmur påføres synligt placerede vinkelprofiler hvor disse fastgøres med enten gevindjern eller betonskruer. 

Måtte undergrunden ikke være i orden forbeholder VICA Danmark A/S sig retten til at fakturere pr. medgået time samt kørsel. 

3. Gavltilslutning
Ved gavlmonterede drivhuse forventer VICA Danmark A/S at murværk er plant, uden forskydninger, samtidig med atmurværket dækker hele bygningen. Måtte dette ikke være tilfældet beder vi Dem ringe til os, så vi kan vurdere om det vil give udfordringer under selve montagen. Ved kobling til væggen tætner VICA Danmark A/S med silikone omkring hele det nyopførte drivhus. Fugning under bundrammen er dog ikke en del af VICA Danmark A/S montage. 

4. Emballage/Byggeaffald
Emballagen bliver efterladt på stedet, men samles pænt af vor montører. Såfremt glassene er leveret på jernstativer, vil afhentningen af disse ske automatisk og som udgangspunkt 7-10 dage efter isætningen af glassene. 

5. Transportskader
Uforskyldte omstændigheder kan medføre, at montagen ikke kan afsluttes, som planlagt. Årsagerne kan være transportskade eller mangelfuld leverance. Vi bestræber os på, at afhjælpe problemet hurtigst muligt og gør samtidig opmærksom på, at genbestilling af skadede eller bortkomne dele har op til 2 ugers leveringstid. 

6. Adgangsforhold
Montageprisen er baseret på, at vi skal gå op til 50 meter fra aflæsningsstedet til byggepladsen. Måtte afstanden være længere skal VICA Danmark A/S informeres om det på forhånd. Montørerne skal have adgang til toilet samt 230 volt strøm og vand. 

7. Tæthed
Afhængigt af vejrforholdene kan der forekomme mindre utætheder ved tagvinduer, skydedøre og samlinger i kippen/hjørner. Det er derfor vigtigt, at bunden i bygningen er lavet som udendørs bund, d.v.s. fliser eller terrassebrædder, hvor vandet kan komme væk. Hvis drivhuset eller orangeriet er monteret på støbt fundament, må man forvente vandrester på gulvet indtil dette er fordampet, dette vil selvfølgelig tage længere tid i den kolde årstid. Et indendørs trægulv i bygningen er ikke velegnet. 

8. Mangler
I tilfælde af, at det udførte arbejde er mangelfuldt, er VICA Danmark A/S berettiget og forpligtet til at afhjælpe manglerne. 

Kunden må påregne en vis tolerance for kosmetiske forhold ved produktet, eks. vedrørende overflader på anvendt beklædning og lakering, hvor overfladen kan være uens. 

Overfladiske småridser og manglende maling i spor kan forekomme, ridserne må dog ikke blotlægge materialet. 

De høje temperaturer under hærdningen af glas, gør at der kan forekomme mindre ujævnheder i glasset. Dette er helt normalt og er derfor ikke reklamationsberettiget. 

Mindre utætheder i drivhuset kan forekomme og er ikke reklamationsberettiget. 

book_online Book møde