Salgs- og leveringsbetingelser

1. Aftalegrundlag 
For ordren gælder den fremsendte ordrebekræftelse  og nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Ordrebekræftelsen skal være underskrevet af køber som såvel sælger, for at være gældende. 

Mundtlige såvel som skriftlige aftaler er ikke gældende, medmindre dette er godkendt og underskrevet. Hvis der er uoverensstemmelse mellem ordrebekræftelse og tegninger, gælder ordrebekræftelsen. 

2. Betalingsbetingelse
30% af totalbeløbet i ordrebekræftelsen faktureres ved VICA Danmark A/S modtagelse af underskrevet ordrebekræftelse. 
Såfremt VICA Danmark A/S skal ansøge om byggetilladelse, faktureres de 30% først ved godkendt byggetilladelse.
Søger køber selv byggetilladelse, skal evt. afslag dokumenteres for at kunne annullere ordren.
Fremsendes denne dokumentation ikke, forbeholder VICA Danmark A/S sig retten til at fakturere 40 % af totalbeløbet.  
Inkluderer ordren montage, faktureres de resterende 70% i forbindelse med afleveringsforretningen.
Inkluderer ordren ikke montage, faktureres de 70% før den aftalte levereringsdato og forfalder til betaling senest ved levering.   
Fakturaerne bliver sendt pr. e-mail og forfalder til betaling efter 8 dage. 
Erhvervskøb faktureres i henhold til ordrebekræftelse. 
Ved valg af bankgaranti, skal den være VICA Danmark A/S i hænde, senest 4 dage efter godkendt byggetilladelse.
Produktionen af produktet igangsættes først ved godkendt bankgaranti. Bankgarantien skal være på det fulde beløb af ordrebekræftelsen.

3. Leveringstiden
Forventet leveringstid og leveringssted vil fremgå af ordrebekræftelsen. 
Der kan dog opstå forhold, som medfører forsinkelse eller hurtigere levering helt op til den forventede leveringsuge. 
I sådanne tilfælde vil køber blive adviseret hurtigst muligt omkring den nye tidsplan.
Dette giver dog ikke mulighed for at ændre i ordrebekræftelsen indtil godkendt byggetilladelse. Skulle vi modtage en godkendt byggetilladelse før forventet termin, forbeholder vi os retten til, om muligt, at fremrykke tidsplan med henblik på hurtigere levering. Køber vil i et sådant tilfælde blive adviseret herom.

4. Emballage 
VICA Danmark A/S fjerner emballagen, medmindre der er tale om køb af et uisoleret produkt.  
Såfremt glassene er leveret på jernstativer, vil afhentningen af disse ske automatisk og som udgangspunkt 7-10 dage efter isætningen af glassene.

5. Levering 
VICA Danmark A/S leverer alle materialer ved tilkøbt montage af VICA Danmark A/S. 
Ved selvbyg aflæsses alle materialer hos køber ved kantsten.
I umiddelbar forbindelse med levering er køber forpligtet til indenfor rimelig tid at kontrollere, at det korrekte antal enheder er leveret, og at varen er i hel og ubeskadiget stand. Reklamation over manko og synlige fejl/transportskader skal ske inden 3 dage efter modtaget levering ved skriftlig meddelelse til VICA Danmark A/S. 
I modsat fald er køber afskåret fra at gøre sådanne mangler gældende. Fejl eller mangler som burde have været opdaget ved en sådan gennemgang, kan ikke senere gøres gældende over for VICA Danmark A/S.
Indeholdt i leveringsprisen er levering med standard kran, max. 12 meter. 
Skal der bruges en specialkran eller ekstra montørtimer, vil ydelsen for denne blive faktureret køber såfremt dette ikke medgår i ordrebekræftelsen.
For alle leverancer overgår ansvaret til køber ved levering. 
VICA Danmark A/S anbefaler derfor vores kunder at tegne en entrepriseforsikring.

6. Konstruktionsændringer 
VICA Danmark A/S samt vores samarbejdspartnere forbedrer og udvikler løbende produktsortimentet. 
VICA Danmark A/S forbeholder sig derfor retten til konstruktionsændringer eller tilføjelser, og tager forbehold for eventuelle afvigelser i fremsendte brugsanvisninger. Afvigelser i tilbehør så som greb mv. kan forekomme. Dette er derfor ikke reklamationsberettiget.
Ved kontrolmåling til eksisterende bygning kan byggelederen, uden samtykke fra køber, juster +/- 10 cm i størrelse for at tilsikre bedste konditioner for monteringen. 

7. Egen montage 
Fakturaen gælder som garantibevis. 
Kan faktura ikke fremvises bortfalder garantien. 
Omkostninger for fejlagtig montering, demontering, arbejdsløn, fragt m.m. dækkes ikke af VICA Danmark A/S.


8. VICA Danmark A/S montage 
Der skal altid være adgang til vand, 230 V strøm og toilet. 
Er der tilknyttet byggeleder fra VICA Danmark A/S, skal køber altid være til stede indenfor normal arbejdstid ved opstartsmøde. Forventet opstarts–tidspunkt er imellem kl. 7.00 – kl. 8.00, hvis ikke andet er aftalt. 
Montagen sker som udgangspunkt 5-7 dage efter den oplyste leveringsdato. 
VICA Danmark A/S forbeholder sig dog ret til at udskyde montagen blandt andet i højsæsonen og under ustadige vejrforhold, såsom hård blæst, kuling, sne og frost som gør, at resultatet ikke kan leve op til vores kvalitetskrav for ordentligt udført håndværk. 
Køber har ansvaret for at der ikke ligger kabler, gas, vand, dræn, kloak, brønde eller lignende i undergrunden.
Køber skal i så fald anvise disse installationer. Omkostninger forbundet med reetablering, flytning eller tilkobling faktureres til køber, medmindre disse er angivet i ordrebekræftelsen. 
Ved montering på facade skal denne være konstruktionsmæssigt korrekt opbygget. Overholdes der ikke en tolerance på +/- 5 mm pr. lbm. kan det være nødvendigt at lave en aluminiumsinddækning som vil medføre en merpris. 
Ved indgreb i eksisterende tagkonstruktion, er det et krav, at dette ikke indeholder asbest. Evt. omkostninger til fjernelse påhviler bygherre. 
Belægning som tages op i forbindelse med montagen, reetableres ikke af VICA Danmark A/S medmindre dette er aftalt og fremgår af ordrebekræftelsen.
Det forudsættes at byggeområdet har tilstrækkelig bæreevne, således at, der ikke kræves ekstra form for stabilisering i forbindelse med montagen af bygningen. Det forudsættes desuden, at boring af huller i forbindelse med montagen kan gennemføres uden hindringer. Monteres der på eller imod eksisterende bygningsdele, ydes der ikke garanti for disse. 
Ekstraarbejde i forbindelse med bl.a. opgravning af trærødder, større sten, byggeaffald m.m. betales af køber i henhold til medgået tidsforbrug. 
I forbindelse med montage af specielløsninger eller tilpasninger medleverer VICA Danmark A/S eksempelvis ekstra profiler, som regel for meget, så vores montører ikke risikerer at skulle køre flere gange. Overskudsprofilerne er VICA Danmark A/S ejendom. 
Såfremt der under eller efter montage opstår utætheder der kan henføres til eksisterende undertag, understrygning, fuger eller inddækninger, er dette ikke reklamationsberettiget. 
Ved aflevering skal kunden være til rådighed for at gennemgå projektet og dette afsluttes med en underskrevet afleveringsforretning, hvor evt. fejl og mangler er noteret. Skulle der mod forventning være fejl eller mangler ved aflevering berettiger det ikke køber til at lave tilbagehold i restbeløbet.
Nøgler udleveres og produktet må tages i brug, når det fulde beløb af ordrebekræftelsen er indbetalt på VICA Danmark A/S konto.  
Tages produktet i brug eller igangsættes egne arbejder i eller omkring produktet inden det fulde beløb er indbetalt på VICA Danmark A/S konto, bortfalder retten til at påpege fejl og mangler.
Ved aflevering vil der blive fortaget en håndværkerrengøring af produktet. Denne inkluderer ikke vask eller pudsning af vinduer samt profiler.


9. Forsinkelser 
Såfremt levering på grund af købers forhold udsættes i henhold til den oplyste leveringstid, er sælger berettiget til at fremsende faktura, som var levering sket til aftaletidspunktet.
Er VICA ikke adviseret omkring udsættelsen, senest 2 arbejdsdage før opstart, faktureres køber endvidere kr. 5.000,- + moms for forgæves montering. I alt 6.250,00 kr . 
Forsinkes opstarten grundet eksterne forhold mere end 26 uger, forbeholder VICA Danmark A/S sig retten til at genberegne løsningen. Dette berettiger ikke køber til at annullere ordren.
Som eksterne forhold kan eksempelvis nævnes:
Behandling ved kystdirektoratet, offentlige høringer, m.v. 

10. Følgeskader 
VICA Danmark A/S dækker ingen følgeskader i forbindelse med levering eller montage af vores produkter.

11. Mangler 
I tilfælde af, at det udførte arbejde er mangelfuldt, er VICA Danmark A/S berettiget og forpligtet til at afhjælpe manglerne indenfor 6 arbejdsuger.
Såfremt denne termin ikke overholdes, kan køber på VICA Danmarks A/S regning får afhjulpet manglen ved tredje part. 
VICA Danmark A/S skal dog godkende denne ordrebekræftelse før afhjælpningen må fortages.
Ved bestilling af nye elementer m.v. må køber forvente en længere udbedringstid end 6 arbejdsuger.
VICA Danmark A/S har udbedringspligten og udbedringsretten. Køber må påregne en vis tolerance iht. producentens anvisning.
Overfladiske småridser kan forekomme på elementoverflader, ridserne må dog ikke blotlægge materialet.
Skulle der mangle noget i leverancen eller skulle der være en skade på en eller flere dele, eftersender vi dette så hurtigt som muligt eller efter aftale. 
I nogle tilfælde, f.eks. når en glasrude er gået i stykker, kan vi få en lokal glarmester til at eftermontere glasset. 
Vi dækker kun omkostninger for udbedring og materialer, når det er aftalt på forhånd.

12. Produktansvar 
VICA Danmark A/S er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens materiellet er i køberens besiddelse. 
VICA Danmark A/S er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. 
VICA Danmark A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

13. Reklamationer
Drivhuse, glasorangerier, glaspavilloner, m.m. er bygget af aluminium, glas, gummilister, PVC og plast. Vejrforhold som for eksempel vind, slagregn, varme og kulde kan påvirke materialerne. Ved uisolerede løsninger kan der derfor også opstå mindre utætheder, med vandindtrængen til følge. Sådanne mindre utætheder udgør ikke mangler og er ikke reklamationsberettiget. I vinterperioder kan der forekomme kondens i vores glasbygninger. Dette gør ikke krav på reklamation.
Pergola og overdækket terrasse: Disse produkter benyttes til over–dækning og afskærmning for vind- og vejr. Konstruktionen er dimensioneret til at aflede det nedbør, som lander på taget af overdækningen. Det kan opleves, at afdræningen i nogle tilfælde ikke kan følge med, eller at der trænger vand ind ved samlinger. 
Ved sammenbygning mod eksisterende bygning, laves inddækning 
– typisk med pladebuk, eller der lægges en fuge mod eksisterende mur. Denne type inddækning/fuge kan ikke regnes for en 100% vandtæt løsning, og evt. indsivning eller dryp vil kunne forekomme.  
Køber må påregne at varen kan fremstå med mindre kosmetiske afvigelser, herunder afvigelser ved den påførte galvanisering og lakering. Der kan således forekomme overfladiske ridser og overfladen kan fremstå uensartet. Sådanne kosmetiske afvigelser udgør ikke mangler og er ikke reklamationsberettiget.
Alt glas til vores Uisolerede serie     samt glasinddækninger på terrasser, overdækninger, pergolaer, mv. er dimensioneret efter størrelse og vind–belastning. Glassene leveres, hærdet, lamineret eller hærdet og lamineret sikkerhedsglas. Der kan under selve fremstillingen opstå ujævnheder i glasset og dette er helt normalt pga. de høje temperaturer, der dannes under produktionen. Ligeledes er afvigelser i forbindelse med pilhøjden også helt normale.  Ingen af delen er derfor reklamationsberettigede. 

14. Krav til byggeunderlag
Byggeunderlaget skal være fast, f.eks. et fliseareal, et betondæk eller en brystningsmur, som er vandret . 
Tolerancen herfor er +/- 2 mm pr. lbm. meter. Hvis opklodsning er nødvendig, benyttes sorte Knudsens kiler, der limes sammen og bores fast i undergrunden, dette medfører dog merpris for materialer og arbejdstid.
Ved flisebelægning fjerner vi de nødvendige fliser, borer ned i en dybde á 90 cm og til slut støbes der omkring medfølgende spyd. 
Måtte undergrunden ikke være i orden, og klargjort i kote nul, forbeholder VICA Danmark A/S sig retten til at fakturere pr. medgået time samt kørsel.

15. Force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld: 
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

16. Ejendomsret 
VICA Danmark A/S forbeholder sig ejendomsretten over det solgte projekt indtil hele købesummen inklusive renter, omkostninger m.m. er fuldt betalt.

17. Afbestilling eller ændring af ordre
Da alle vores produkter er tilpasset de enkelte kunders behov, kan ordren ikke afbestilles. Af samme grund kan varen ikke byttes, returneres eller ændres.
Produkter købt på hjemmesider ejet af VICA Danmark A/S er undtaget af overstående, og underlagt forbrugeraftaleloven.

18. Garanti 
VICA Danmark A/S yder 2 års garanti på alle produkter eller ydelser købt af VICA Danmark A/S. 
Dog ydes der en garanti på 5 år ved::
•    Uisoleret serie            
•    Classic serie              
•    Highend & Hybrid serie             
•    Foldeglas            
•    Renson Fixscreen        
•    For Renson pergolaer  

Garantien gælder fra datoen for slutfakturering.  

19. Tvist 
Alle uoverensstemmelser, der udspringer af aftaler mellem køber og VICA Danmark A/S, herunder tvister vedrørende indgåelsen, forståelsen eller gyldigheden af sådanne aftaler eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole ved retten i Kolding.

01-05-2023

book_online Book møde